इतर रामद्वारा संपर्क

रामद्वारा (जगतपाल) जळगाव संलग्नित इतर रामद्वारा तपशिल

आकुर्डी पुणे : मिलींद चौधरी, मो.: 9960846097 दिपाली ठक्कर, मो.: 9850464646

देहुगांव पुणे : कल्याण गोराडे, मो.: 9404823801

● हडपसर पुणे : संगीता मंत्री, मो. 9420222731

● कराड : पुष्पाताई सारडा, मो.: 9970887953

● सोलापुर : सुनिल नागटिळक मो. 9011098391, जयश्री पाटील, मो.: 9834194328

● नेवासा : विलासराव देसले साहेब, मो.: 9762175320 मुंगसे सर, मो. 7888004824

छ. संभाजीनगर : सुभाष पाटील, मो.: 9422969268 सौ. ज्योती पाटील, मो. 7387172471

● सिल्लोड : रमेश अन्वेकर, मो.: 9673821461 मिनाताई घाडगे, मो. 9404823587

● निल्लोड : दगडू गोराडे, मो.: 9422967457 रामदास शिंदे मो.: 9545102126 हरीकिसन काळे मो.: 9049307112

● जालना : आरतीताई, मो. 7385790081 मनोज, मो.: 9860336391

● अंबड : शशिकांत सुपेकर, मो. 9421652550

● भोकरदन : गजानन, मो.: 9860601222 दादाराव मव्हारे, मो.: 9421321339

● परतूर : ज्ञानोबा मुजमुळे, मो. 9561457350 संदीप जायभाई, मो. 8275332532

● बीड : सुमनताई, मो.: 9422451659, 7588853161 अलका आरे, मो.: 9922008631

● गोंदिया : ताराताई, मो. 7391877509

● नागपुर : हरीषभाई, मो. 8484868183 अनुराग मो. 7020835329

● मलकापुर : मंजुळाताई, मो.: 9960185480 सुनिता कुंटे, मो. 7058297297

● बोदवड : मंजुताई, मो.: 9270529889

● बुलढाणा : मधुकर विघ्ने, मो. 7875904422 अमोल भोरे, मो.: 9730654645

● रावेर : अनिता सुर्यवंशी, मो. 8767808234 रामेश्वर भाऊ, मो.: 9011303742

● धुळे : रमण जाधव, साहेब, मो.: 9403480719 बोरसे सर, मो.: 9960835746 हेमंत काळे मो.: 9403748257

● शिरपुर : विजया जाधव, मो.: 9403429297 तात्याभाऊ, मो.: 9423918197, जगदिश मो.: 9923387501

● चाळीसगांव : हेमंत पाटील, मो.: 8087272728 हरीषभाई मो. 9423939065

● भडगांव : उषाताई, मो.: 9975730789 अनिल घाडगे, मो.: 9730552955

● पाचोरा : तात्याराव मो.: 9730552001 सारिका घाडगे, मो. 9156882007

● धरणगांव : वैशालीताई, मो. 7020375406 संजय पाटील, मो.: 9423939603

● अमळनेर : भैय्यासर साळुंखे, मो. 7588007316 दिनेश साळुंखे, मो.: 7588813685

● जामनेर : ज्ञानेश्वर सपकाळ, मो.: 9022950811 आशाताई सपकाळ मो.: 9022948263

● जामठी : ज्ञानेश्वर जाधव, 9112883527, विजु पवार, 9322749556

● ढालगांव : रोहिणी पाटील, 8055543603

● लिहातांडा : गणेश चव्हाण, मो.: 9766806572 विनोद चव्हाण मो. 7820929758

● जंगलतांडा : दिलीप राठोड, मो.: 9021839337 उषाताई जंजाळ (सोयगांव), मो. 7391865028

● कांदिवली मुंबई : हेमंत, मो.: 9892878273 हिरालाल मो. 8355809506

● नवी मुंबई : इंदिराबेन, मो.: 9619086445 रेखादिदी मो.: 8898346408

● कल्याण : गिरीष पाटील, मो. 7507899280 डॉ. किरण, मो.: 9226288087

● बदलापुर : अनामिका मो.: 9561964395 करमसिंग, मो. 9158126308

● ऐरोली : प्रा. नंदवालकर साहेब, मो.: 9833373994 प्रविण पाटील, मो. 8369598981

● सरळगांव : रतन माळी, मो. 9637831530 डॉ. पवार, मो. 9764814989

● चिंचोळेगांव नाशिक: पवार, मो.: 9075000908, कैलास पाटील मो. 7588054920 रोहित सोनवणे, मो.: 7620971039

● सातपुर नाशिक : संतोष वाकचौरे, मो.: 9604890374 प्रशांत पवार मो. 7040366469

● पंचवटी नाशिक : देसले मो. 9822644596 विठ्ठल गोराडे मो.: 8087779925

● इंदौर (महूँ) (एम.पी.) राहीजी, मो. 8819087313, रमेशभाई मो.: 9977741276, हेमराज मालवीय मो.: 9926465185

● धार (एम.पी.) : जगदीश अगलेचा, मो. 9425046986 सोलंकी साहेब मो.: 9425920536

● प्रिथमपुर (एम.पी.) विनय, मो. 9039558485 नितीन विश्वकर्मा मो. 7771910617

● झीरी (एम.पी.) : वनाभाई मो. 7489305077 तुषार पाटील, मो.: 9511239843 अनिल पवार, मो. 9753411187

सांडेराव (राजस्थान) : जसोदाबाईजी, फोन : (02938) 244973, मो. 7568623646

राणी (राजस्थान) : सविताबाईजी, मो.: 9799853308 जयंतीभाई मो. 9821690731

जयपुर (राजस्थान) : मुन्नीबाईजी, मो.: 9352549303 रतन बाईजी मो. 7568551316 विपुल मो.: 9636352035

उनाई वासदा (गुजरात) : रजवाडी साहेब मो. 9712764108, प्रविणभाई मो. 9913708111, मुकेशभाई मो. 9512876051

● सिल्वासा (गुजरात) : विलासभाई, मो. 8980001206 भारती राठोड मो.: 9924912956

● दिल्ली : हरिषभाई, मो.: 9867920199 महावीरजी मो.: 9166294444 सुदर्शन मो.: 9922284333

● पंजाब : गोकुळआप्पा, मो. 8054536359 सुदर्शन मो.: 9922284333